ΜΠρΧαλκιδικής 123/2013

Επαγγελματική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος - Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης - Προσωρινή παράλειψη καταγγελίας μίσθωσης -.

Το δικαστήριο μπορεί, ώσπου να εκδώσει στο πλαίσιο της κύριας δίκης την τελεσίδικη ή οριστική δικαστική απόφασή του για την αναπροσαρμογή του καταβαλλόμενου μισθώματος στο μέτρο που αρμόζει ή στο μέτρο που απαιτείται, να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, επιλέγοντας το κατά την κρίση του προσφορότερο ασφαλιστικό μέτρο. Διαταγή προσωρινής παράλειψης καταγγελίας της μίσθωσης. Δεν πρόκειται για την αντίθετη περίπτωση της προσωρινής καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (σε ενέργεια νομικής πράξεως) με ασφαλιστικά μέτρα, η οποία απαγορεύεται.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2013

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης 3/2013)

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Μαρία Γιαννούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Φεβρουαρίου 2013, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό καταθέσεως 3/2013 και αντικείμενο ρύθμιση κατάστασης, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: .... κατοίκου Ουρανούπολής Χαλκιδικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ...

 

κατοίκων Ουρανούπολης Χαλκιδικής, που παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 388 παρ. 1, 288 ΑΚ συνδ. 682 παρ. 1 εδ. α', 731 και 732 ΚΠολΔ, το δικαστήριο μπορεί, ώσπου να εκδώσει στο πλαίσιο της κύριας δίκης την τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική ή μη) δικαστική απόφαση του για τη μείωση ή όχι της παροχής «στο μέτρο που αρμόζει» στην περίπτωση του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ ή στο μέτρο που απαιτείται για την άρση του ουσιώδους της διαφοράς μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και για την αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 ΑΚ, να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και συγκεκριμένα της απορρέουσας από τη σύμβαση έννομης σχέσης, επιλέγοντας το κατά την κρίση του προσφορότερο ασφαλιστικό μέτρο σύμφωνα με τα άρθρα 731 και (ιδίως) 732 ΚΠολΔ [Μπέης, Πολιτική Δικονομία τ. 16 (1990), υπό το άρθρο 732 παρ. 3.12 σελ. 809], Ειδικότερα, ώσπου να εκδοθεί στο πλαίσιο της κύριας δίκης η τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική ή μη) δικαστική απόφαση για τη μείωση ή όχι του (αρχικά συμφωνημένου ή κατ' αναπροσαρμογή διαμορφούμενου) καταβαλλόμενου μισθώματος (της παροχής) «στο μέτρο που αρμόζει» στην περίπτωση του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ ή στο μέτρο που απαιτείται για την άρση του ουσιώδους της διαφοράς μεταξύ του καταβαλλόμενου μισθώματος (της παροχής) και της αληθούς αξίας της παραχωρούμενης χρήσης του μισθίου (της αντιπαροχής) και για την αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 ΑΚ, το δικαστήριρ μπορεί, σύμφωνα μετά άρθρα 731 και 732 ΚΠολΔ να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της απορρέουσας από τη σύμβαση μισθώσεως διαρκούς μισθωτικής ενοχικής σχέσης και συγκεκριμένα μπορεί να διατάξει τον εκμισθωτή α) να παραλείπει προσωρινά (μέχρι τελεσιδίκου ή οριστικής αποφάνσεως για μείωση ή όχι του μισθώματος) την καταγγελία της μισθώσεως που τον συνδέει με το μισθωτή για το λόγο της καθυστερήσεως καταβολής από τον τελευταίο αυτού ακριβώς του μισθώματος αμείωτου και όχι βέβαια για άλλο λόγο και β) να παραλείπει προσωρινά (μέχρι τελεσιδίκου ή οριστικής αποφάνσεως για μείωση ή όχι του μισθώματος) την εναντίον του μισθωτή άσκηση της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του μισθίου και την αποβολή αυτού (μισθωτή) από το μίσθιο για τον ίδιο παραπάνω λόγο (καθυστέρηση καταβολής από τον τελευταίο αυτού ακριβώς του μισθώματος αμείωτου) και όχι βέβαια για άλλο λόγο [βλ. Κράνη σε Κεραμέως/Κονδύλη/ΝίκαΕρμΚΠολΔ (2000) υπό τα άρθρα 731-732 αρ. 5 in fine αναφορικά με τις διαφορές από διαρκείς παροχές κοινής ωφέλειας], Στην υπό στ. α περίπτωση διατάσσεται επιτρεπτώς κατά τα άρθρα 731 κάι 732 ΚΠολΔ [Κράνης ό.π. υπό τα άρθρα 731-732 αρ. 3 ΠΠρΑΘ 27/1979 Δ 10,444] η προσωρινή παράλειψη νομικής πράξεως (πις διαπλαστικής -καταργητικής της μισθώσεως - δικαιοπραξίας της καταγγελίας). Δεν πρόκειται, εδώ, για την αντίθετη περίπτωση της προσωρινής καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (σε ενέργεια νομικής πράξεως) με ασφαλιστικά μέτρα, η οποία όντως απαγορεύεται, αφενός επειδή το άρθρο 94Θ εδ. α' ΚΠολΔ απαιτεί τελεσίδικη (καταψηφιστική) απόφαση στην κύρια διαγνωστική δίκη, αφετέρου επειδή οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του αντίστοιχου δικαιώματος κατά παράβαση του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ (Κράνης ό.π.). Στις παραπάνω περιπτώσεις ασφαλιστέο και προσωρινώς ρυθμιστέο δικαίωμα είναι η εκ του άρθρου 574 ΑΚ διαρκής ενοχική αξίωση του μισθωτή κατά του εκμισθωτή για παραχώρηση σε αυτόν της (κατοχής και) συμφωνημένης χρήσεως του μισθίου αντί μισθώματος μειωμένου στο μέτρο του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ, άλλως στο μέτρο του άρθρου 288 ΑΚ, αξίωση δηλαδή που απορρέει από το ουσιαστικό δίκαιο και δη όχι από τη μεμονωμένη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 574 ΑΚ, αλλά από τη συνδυασμένη εφαρμογή της διατάξεως αυτής (του άρθρου 574 ΑΚ) με εκείνη του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ ή με εκείνη του άρθρου 288 ΑΚ. Επιπλέον, στις παραπάνω περιπτώσεις η - κατά παραδοχή της οικείας αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του μισθωτή - έκδοση αποφάσεως που διατάσσει α) την προσωρινή (με την ανωτέρω έννοια) παράλειψη της καταγγελίας της μισθώσεως από τον εκμισθωτή λόγω υπερημερίας του μισθωτή ως προς το πληττόμενο από τη μεταβολή των συνθηκών (με την έννοια του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ άλλως με την έννοια του άρθρου 288 ΑΚ) μίσθωμα, και β) την προσωρινή (με την ανωτέρω έννοια) παράλειψη της ασκήσεως από τον εκμισθωτή εναντίον του μισθωτή της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του μισθίου και της αποβολής του μισθωτή από το μίσθιο για τον ίδιο παραπάνω λόγο (υπερημερία του μισθωτή ως προς το πληττόμενο από τη μεταβολή των συνθηκών μίσθωμα) δεν προσκρούει στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ. Και αυτό γιατί η λήψη των ως άνω ασφαλιστικών μέτρων δεν οδηγεί στην ολοκληρωτική ικανοποίηση της προαναφερόμενης ασφαλιστέας και προσωρινώς ρυθμιστέας αξιώσεως του μισθωτή κατά του εκμισθωτή εκ του ουσιαστικού δικαίου, καθόσον τούτη έχει ως αντικείμενο παροχή διαρκή και όχι εφάπαξ εκπληρωτέα, αλλά απλώς διατηρεί προσωρινά σε λειτουργία την διαρκή ενοχική σχέση της μίσθωσης κρατώντας την ζωντανή και αποτρέποντας την απονέκρωση της, με την ικανοποίηση μερικότερων μόνον εκδηλώσεών της. Έτσι, η λήψη των ως άνω ασφαλιστικών μέτρων δεν δημιουργεί αμετάκλητες ή δυσχερώς αναστρέψιμες καταστάσεις, που ματαιώνουν τον πρακτικό σκοπό της κύριας δίκης (βλ. Κράνη ό.π., υπό το άρθρο 692 αρ. 3 και υπό τα άρθρα 731-732 αρ. 5 in fine αναφορικά με τις διαφορές από διαρκείς παροχές κοινής ωφέλειας για την τελευταία αυτή περίπτωση βλ. και Μπέη ό.π., υπό το άρθρο 731 παρ. 4.4.1 σελ. 781).

 

 

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της εκθέτει ότι σε βάρος των καθ' ων άσκησε την από 31-12-2012 με αρ. καταθ. 300/2012 αγωγή (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) με την οποία επικαλούμενη την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και την εξ αυτής μείωση της μισθωτικής αξίας του περιγραφόμενου μισθίου καταστήματος που της εκμίσθωσαν οι καθ' ων κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο αιτείται την αναπροσαρμογή του μισθώματος της ένδικης σύμβασης για το εφεξής μέχρι το έτος 2015 χρονικό διάστημα σε ποσό 15.000 ευρώ ετησίως χωρίς αναπροσαρμογή αντί του συμφωνηθέντος και διαμορφωμένου το έτος 2012 ποσού των 30.000 ευρώ. Με το ιστορικό αυτό επικαλούμενη την ουσιαστική ευδοκίμηση της ανωτέρω αγωγής της καθώς και τη συνδρομή λόγων επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα να διαταχθούν οι καθ ων να παραλείπουν προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανωτέρω αγωγής της: α) την καταγγελία της μεταξύ τους μίσθωσης λόγω καθυστερήσεως καταβολής από αυτήν (αιτούσα) του ετήσιου μισθώματος του έτους 2013 και δη του ορισμένου ποσού του εξ 30 000 ευρώ, που είναι καταβλητέο σε δύο δόσεις ποσού 15.000 ευρώ εκάστη και β) την άσκηση της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του μισθίου ακινήτου και την (με εκτέλεση της οικείας δικαστικής απόφασης ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου ακινήτου) αποβολή αυτής (αιτούσας) από το μίσθιο ακίνητο για τον ίδιο παραπάνω, λόγο (καθυστέρηση καταβολής από την αιτούσα του ετήσιου μισθώματος του έτους 2013).

 

Η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις που μνημονεύονται στη μείζονα πρόταση. Επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης ... και ανταπόδειξης ..., που εξετάστηκαν κατά τη συζήτηση της απόθεσης στο ακροατήριο, και απ' όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα εξής: Αρχικά δυνάμει του από 16-11-1999 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως οι δύο πρώτοι των καθών εκμίσθωσαν από κοινού ως εκμισθωτές στον ..., σύζυγο της αιτούσας ένα ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, στην κεντρική πλατεία του χωριού, είναι γωνιακό και έχει έκταση 70 τμ περίπου μαζί με τον εξοπλισμό του καταστήματος στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση καφετέριας - σνακ μπαρ. Το κατάστημα είναι παλαιάς κατασκευής πλινθόκτιστο, και αποτελείται από ισόγειο χώρο και κουζίνα και έχει ιδιόκτητη αυλή 26 τμ περίπου. Η μίσθωση ορίστηκε αρχικά γιο ίνα έτος αρχόμενο στις 1-12-1999 και λήγον στις 30-11-2000. Με το από 2Ο-3-2001 συμφωνητικό στο οποίο υπεισήλθε στη μισθωτική σχέση ως μισθώτρια η αιτούσα και ως επιπλέον συνεκμισθώτρια η τρίτη των καθ ων, ο συμβατικός χρόνος ορίστηκε για χρονικό διάστημα 4 ετών αρχόμενος στις 20-3-2001 με λήξη στις 31- 12-2004. Η μίσθωσε αυτή ήδη παρατάθηκε για μια επιπλέον τετραετία από της συμπληρώσεως δωδεκαετίας από την αρχική μίσθωση και λήγει την 1-12-2015. Το μίσθιο κατάστημα συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα μπουγάτσας, οβελιστηρίου, σνακ - μπαρ, το μίσθωμα συμφωνήθηκε ετήσιο και ορίσθηκε στο ποσό των 8.160.000 δραχμών, δηλαδή 23.947 ευρώ κατ έτος, ήδη δε για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσόν των 30.000 ευρώ, καταβλητέο σε 2 δόσεις, το ήμισυ στις 2 Ιανουαρίου έκαστου έτους και το υπόλοιπο ήμισυ στις 16 Αυγούστου εκάστου έτους. Περαιτέρω ρυθμίστηκε συμβατικά η αναπροσαρμογή του μισθώματος κατ' έτος σε ποσοστό 2%, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Μετά την κατάρτιση της επίδικης μίσθωσης μεταξύ των διαδίκων, εμφανίστηκε στην ελληνική επικράτεια η γνωστή από τα διδάγματα της κοινής πείρας οικονομική κρίση η οποία έπληξε μεταξύ άλλων την εγχώρια τουριστική κίνηση των ημεδαπών τουριστών, το χώρο της ζήτησης των ακινήτων για αγορά και ενοικίαση καθώς και τις δημοσιές και ιδιωτικές επενδύσεις. Το μίσθιο, όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής της οποίας η εγχώρια τουριστική κίνηση πιθανολογείται ότι κάμφθηκε αισθητά λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης που έπληξε την ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για παρεμφερείς με την ασκούμενη από την αιτούσα επιχειρήσεις ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κάμψης που υφίσταται στην αγορά. Ουδόλως πιθανολογήθηκε αύξηση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων της περιοχής ενώ λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ο τζίρος της επιχείρησης της αιτούσας παρουσίασε από το έτος 2011 στο έτος 2012 μείωση της τάξεως του 30% όπως μετά λόγου γνώσεως κατέθεσε ο εξετασθείς με την επιμέλεια της αιτούσας μάρτυρας απόδειξης. Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρθηκε στην ένορκη κατάθεση του σε συγκριτικά στοιχεία μισθωτικών σχέσεων ακινήτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, με το επίδικο, τα οποία (ακίνητα) εκμισθώθηκαν ως ακολούθως: α) Ακίνητο με την επωνυμία ΜΑΜΟΥΝΙΑ το οποίο λειτουργεί ως σνακ μπαρ - καφετέρια - πίτσα εκτάσεως 185 τμ με υπόγειο, έναντι ετήσιου μισθώματος 12.000 ευρώ, β) ακίνητο ισογείου εκτάσεως 40 τμ το οποίο λειτουργεί ως χρυσοχοείο, μισθώθηκε έναντι ετήσιου μισθώματος 10.000 ευρώ, γ) ακίνητο, που βρίσκεται σε απόσταση 40 μέτρα από το επίδικο εκτάσεως 40τμ με μισθωτή τον ... το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση ειδών λαϊκής τέχνης μισθώθηκε έναντι ετήσιου μισθώματος 10.000 ευρώ. Υπό τα ως άνω εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά πιθανολογείται ότι η πραγματική μισθωτική αξία του επιδίκου ακινήτου για το έτος 2013 έχει ουσιωδώς μειωθεί ενώ συντρέχουν, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του μισθώματος σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που άγει σε μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά ποσοστό 20% και δη στο ποσό των 24.000 ευρώ από το ποσό των 30.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή μεταξύ του μισθώματος που συμφωνήθηκε και αυτού που προκύπτει από την πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου, υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε η αιτούσα (μισθώτρια), η δε εμμονή των καθ' ων στην πληρωμή του μισθώματος που προκύπτει από τη συμφωνία αντιμάχεται την απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, με συνέπεια να παρίσταται αναγκαία η περιστολή του συμφωνημένου μισθώματος προκειμένου η παροχή της μισθώτριας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσης ώστε να επέλθει εξίσωση των εκατέρωθεν παροχών, εφόσον προέκυψε μεταβολή των συνθηκών συνεπαγόμενη τη μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου και παρεπόμενα μεταξύ του καταβαλλόμενου μισθώματος και του ελεύθερου κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Με βάση τις πιο πάνω ουσιαστικές παραδοχές, προς περιορισμό της ζημίας και άρση της διαταραχθείσας καλής πίστης πιθανολογείται, ότι θα περισταλεί το καταβλητέο μίσθωμα κατ' απόκλιση των συμφωνηθέντων καθώς θα ευδοκιμήσει εν μέρει η από 31-12-2012 με αρ. καταθ. 300/2012 αγωγή της αιτούσας (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, με την οποία επικαλούμενη την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και την εξ αυτής μείωση της μισθωτικής αξίας του περιγραφόμενου μισθίου καταστήματος που της εκμίσθωσαν οι καθ' ων κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο αιτείται την αναπροσαρμογή του μισθώματος της ένδικης σύμβασης για το εφεξής μέχρι το έτος 2015 χρονικό διάστημα σε ποσό 15.000 ευρώ ετησίως αντί του συμφωνηθέντος και διαμορφωμένου το έτος 2012 ποσού των 30.000 ευρώ. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι μετά την άσκηση της ανωτέρω περί αναπροσαρμογής αγωγής της αιτούσας, οι καθ' ων με την από 7-1-2013 εξώδικη καταγγελία που επέδωσαν την ίδια ημέρα στην αιτούσα κατήγγειλαν την επίδικη μισθωτική σχέση και επίκειται αποβολή της αιτούσας από το επίδικο μίσθιο ακίνητο λόγω καθυστέρησης καταβολής από την αιτούσα της πρώτης δόσης του ετήσιου μισθώματος αμείωτου, καθυστέρηση που πιθανολογείται ανυπαίτια, λόγω εύλογης αμφιβολίας της αιτούσας για το ύψος του εφεξής οφειλόμενου μισθώματος μετά την άσκηση της παραπάνω αγωγής της. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω πιθανολογούμενων πραγματικών περιστατικών και επειδή επιπλέον συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης καθώς υπάρχει πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής περίπτωση, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση κατά το β' σκέλος της ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθούν οι καθών η αίτηση να παραλείπουν προσωρινά την εναντίον της αιτούσας άσκηση της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του μισθίου ακινήτου και την (με εκτέλεση της οικείας δικαστικής απόφασης ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου ακινήτου) αποβολή αυτής (αιτούσας) από το μίσθιο ακίνητο για τον ίδιο παραπάνω και μόνο λόγο (καθυστέρηση καταβολής από την αιτούσα του ετήσιου μισθώματος του έτους 2013) μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης εττί της ανωτέρω αγωγής της αιτούσας. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ (ιδιαίτερη δυσχέρεια στην ερμηνεία κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

Διατάσσει τους καθ' ων να παραλείπουν προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της με αρ. καταθ. 2299/300/2012 αγωγής της αιτούσας σε βάρος τους την εναντίον της αιτούσας άσκηση της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του μισθίου ακινήτου και την (με εκτέλεση της οικείας δικαστικής απόφασης ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου ακινήτου) αποβολή αυτής (αιτούσας) από το μίσθιο ακίνητο για μόνο το λόγο της καθυστέρησης καταβολής από την αιτούσα του ετήσιου μισθώματος του έτους 2013.

 

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, Αποφασίσθηκε και Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στον Πολύγυρο, την 4η Μαρτίου 2013.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ