Πλειστηριασμός - Ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Καταχρηστική επίσπευση πλειστηριασμού -.

 

Προθεσμία άσκησης ανακοπής εντός 90 ημερών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατ κυρωτικής εκθέσεως. Προφορική συμφωνία αναβολής πλειστηριασμού. Δημιουργία εύλογης πεποίθησης τήρησης προφορικής συμφωνίας.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1455/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο ατό την Δικαστή Ταρσίτσα Μπέκα Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Αναστασία Καραγγελή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 10 Μάιου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Βασιλείου Χατζηγρίρα.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο "Eurobank Ergasias", νομίμως εκπροσωπούμενης που εδρεύει στην Αθήνα οδός Οθωνος 8, n οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χατζογιαννάκη Ιωάννας.

 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 30-03-2009 ανακοπή του που κατατέθηκε ενώπιον της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης 63436/2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4271/2009, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικό και τις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 450§2 και 451 §1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κάθε διάδικος ή τρίτος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα τα οποία κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος δικαιολογεί τη μη επίδειξή τους, ο δε αντίδικος του κατέχοντος το έγγραφο, εφόσον δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την επίδειξη του εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση αυτή είναι παραδεκτή και σύννομη, τουτέστιν να γίνεται επίκληση της κατοχής του εγγράφου από τον αντίδικο να προσδιορίζεται σαφώς το έγγραφο και να περιγράφεται με ακρίβεια το περιεχόμενό του, ώστε να μπορεί να κριθεί αν σχετίζεται με το αντικείμενο απόδειξης κοι να εκτίθενται συγκεκριμένα περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει το έννομο συμφέρον του αιτούντος δηλαδή ότι το έγγραφο είναι πρόσφορο προς άμεση ή έμμεση απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού του αιτούντος ή προς ανταπόδειξη τέτοιου ισχυρισμού του αντιδίκου του (βλ. ΑΠ 2095/2009, ΑΠ 681/2007 Νόμος, ΑΠ 1045/2004 ΕλΛΔνη 48.162), ελλειπουσών δε των προϋποθέσεων αυτών η αίτηση-αγωγή επίδειξης του εγγράφου είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας (βλ. ΑΠ 1402/2008, ΑΠ 776/2O05 Νόμος, ΕφΑθ 673/2009 ο.π. ΕφΑΘ 3788/2008 ΕλλΔνη 2009.210, ΕφΑΘ 442/2006 ΕλΔνη 2007.1127, ΕφΛαρ 191/2006 ΑρχΝ 2007.185).

 

Οι διατάξεις για τον πλειστηριασμό είναι, κατά κανόνα, δημόσιας τάξης. Τούτο όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα να προβληθεί ως λόγος ανακοπής κατά της έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης καθώς και κατά της χορηγούμενης στον υπερθεματιστή περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, αλλά και κατά της διαδικασίας της άμεσης, κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ. εκτέλεσης, που διενεργεί κατά του οφειλέτη ο υπερθεματιστής, σύμφωνα με το άρθρο 1005 § 2 του ΚΠολΔ με βάση την περίληψη, της κατακυρωτικής έκθεσης ως τίτλο εκτελεστό, η προφανής, κατά το άρθρο 281 του ΑΚ αντίθεση της πραγμάτωσης του δικαιώματος ικανοποίησης της απαίτησης του επισπεύδοντος δανειστή με τον πλειστηριασμό προς την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιωματος: η οποία συνεπάγεται ακυρότητα των εν λόγω πράξεων (ΑΠ 1846/2005 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

 

Με την κρινόμενη ανακοπή ο ανακόπτων ζητεί να ακυρωθεί, για τον λόγο που ειδικότερα αναφέρει, ο επισπευδόμενος από την καθής και διενεργηθείς στις 28-1-2009 πλειστηριασμός σε βάρος ακινήτου ιδιοκτησίας του με την με αριθμό 47712/28-1 -2009 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ... και της με αριθμό 48289/28-1-20Ο9 περιλήψεως κατακυρωτικής έκθεσης της ιδίας συμβολαιογράφου για ποσό 224.739.35 ευρώ, με βάση την με αριθμό 13546/3-12-2007 διαταγής πληρωμής δικαστή του παρόντος Πρωτοδικείου, που απορρέει από σύμβαση έντοκου (τοκοχρεωλυτικού) δανείου του ανακόπτοντος με την καθ' ής.

 

Η παραπάνω ανακοπή, είναι επαρκώς ορισμένη καθώς περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση της ιστορικής και νομικής βάσης της. και αρμοδίως εισάγεται νια να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ενώ έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 90 ημερών από την μεταγραφή της περιλήψεως της κατακυρωτικής έκθεσης του πλειστηριασμού εφόσον αφορά ακίνητο (άρθ. 933 §§ 1-2 και 934 §1 εδ. γ ΚΠολΔ) απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της καθ' ής, διότι στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος της ανακοπής δεν ανάγεται στην απαίτηση, ώστε να ισχύει η προθεσμία του άρθρου 934 § 1β ΚΠολΔ, ούτε στην εγκυρότητα του τίτλου ώστε να ισχύει η προθεσμία του άρθρου 934 § 1α ΚΠολΔ, αλλά η αντίθεση στο άρθρο 281 ΑΚ αφορά πρωτογενώς την διενέργεια του πλειστηριασμού, συνεπώς ισχύει η προθεσμία του άρθρου 934 § 1γ ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο του λόγου της. Περαιτέρω ο ανακόπτων με τις προτάσεις του προβάλλει και αίτημα επίδειξης εγγράφων προς την καθ' ής με βάση, τα άρθρα 450, 451 ΑΚ προκειμένου η τελευταία να υποχρεωθεί να επιδείξει την προσωπική του καρτέλα χρεοπιστώσεων με τις κινήσεις και το υπόλοιπο του επιδίκου δανείου, από την οποία να προκύπτουν οι χρηματικές καταβολές που μέχρι σήμερα έχει κάνει ο ανακόπτων προς την καθ'ής έναντι της οφειλής του προς αυτή κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2008 έως 28-1-2009. Το αίτημα αυτό παραδεκτά προβάλλεται με τις προτάσεις, είναι νόμιμο, σύμψωνα με το άρθρο 451 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Ως προς δε τα παρεμπίπτοντα αιτήματα και ειδικότερα 1) η ακύρωση του πλειστηριασμού, 2) η επιβολή ποινής σε βάρος της καθ' ής σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με την επίδειξη εγγράφου που τυχόν της ζητηθεί με την παρούσα απόφαση 3) η διαγραφή της προσβαλλόμενης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης από τα βιβλία μεταγραφών και 4) η επαναφορά στην προτεραία του πλειστηριασμού κατάσταση αυτά πρέπει να απορριφθούν το μεν πρώτο και τέταρτο ως απαραδέκτως προβληθέντα και άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι εφόσον ακυρωθεί ο πλειστηριασμός επέρχονται αυτοδικαίως με βάση τον νόμο οι συνέπειες της ακύρωσης αυτής χωρίς να απαιτείται να αναγνωρισθεί με δικαστική απόφαση, το δε δεύτερο, ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθώς αρκεί το αίτημα της επίδειξης των εγγράφων μέσω του διατακτικού της απόφασης, χωρίς να απαιτείται και επιβολή ποινής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι μεν στην κατοχή της καθ' ής, αλλά μπορεί όταν το θελήσει και ο ανακόπτων να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό καθώς πρόκειται για καρτέλα χρεοπιστώσεων της εταιρίας της οποίας είναι εταίρος. Τέλος, ως προς το τρίτο αίτημα, επίσης πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθώς προϋποθέτει άλλη διαδικασία για να επιτευχθεί (εκούσια) και πέραν αυτού του λόγου απαιτείται να προηγηθεί αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα και άρνηση αυτού για την διαγραφή (άρθρο 791 ΚΠολΔ), προκειμένου να διαταχθεί η σχετική ενέργεια από το Δικαστήριο.

 

 

Με τον μοναδικό λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η καθ' ής καταχρηστικά επέσπευσε εις βάρος του τον από 28-1-2009 πλειστηριασμό του περιγραφόμενου αναλυτικά στην ανακοπή του διαμερίσματος, ιδιοκτησίας του, στο οποίο όμως εξακολουθούν να διαμένουν οι υπερήλικοι νονεις του, κατόπιν προφορικής συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων ότι δεν θα προχωρήσει ο πλειστηριασμός, όπως είχε συμβεί επανειλημμένως και στο παρελθόν, δεδομένου ότι ο ανακόπτων κατέβαλλε τμηματικά μέρος της οφειλής του Ο λόγος αυτός της ανακοπής με βάση και την προαναφερόμενη νομική σκέψη, παραδεκτά προβάλλεται και είναι νόμιμος σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ, γι' αυτό και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως του μάρτυρος του ανακόπτοντος (η καθ' ής δεν εξέτασε μάρτυρα) που καταχωοήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Με επίσπευση της καθ' ής με την με αριθμό 1933/1-2-2008 έκθεση κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... και δυνάμει της με αοιθμό 47712/28-1-2009 έκθεσης ανανκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και κατακύρωσης και της με αριθμό 48289/28-1-2009 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στις 18-3-2009 εκπλειστηριάσθηκε μια οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα γ' ορόφου 129 τ.μ., με χώρο στάθμευσης 12 τ.μ. σε πολυκατοικία επί της οδού ..., στο ... Ο.Τ. στον συνοικισμό Ευρυάλη στην περιφέρεια του Δήμου Γλυφάδας Αττικής, ιδιοκτησίας του ανακόπτοντος, από γονική παροχή, στο οποίο όμως κατοικούν ακόμη οι υπερήλικοι γονείς του και κατακυρώθηκε στην καθ' ής. Της κατάσχεσης αυτής είχε προηγηθεί η επίδοση της από 20-12-2007 επιταγής προς πληρωμή της καθ ης κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου της με αριθμό 13548/3-12-2007 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διέτασσε τον ανακόπτοντα να της καταβάλλει το ποσό των 224 739,35 ευρώ, νομιμότοκα από 4-8-2007 προς ικανοποίηση απαίτησης της απορρέουσα από την με αριθμό .... σύμβαση έντοκου (τακοχρεωλυτικού) δανείου που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ" της οποίας ο ανακόπτων είναι εταίρος και για την ολοσχερή εξόφληση της οποίας εγγυήθηκε τόσο αυτός όσο και ο ... ως αυτοφειλέτες και της καθ' ής τραπεζικής εταιρίας. Η ανωτέρω σύμβαση αφορούσε ποσό δανείου 240.000 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να αποπληρωθεί σε 120 συνεχείς μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις αρχίζοντας από τον Μάρτιο του έτους 2005, αλλά καταγγέλθηκε στις 3-8-2007 από την καθ' ής καθώς δεν είχαν καταβληθεί και ήταν απαιτητές οι δόσεις Σεπτεμβρίου του 2006 και από Οκτώβριο του έτους 2006 έως και Ιούλιο 2007 και στη συνέχεια ενεγράφη στο ακίνητο του ανακόπτοντος Β' τάξης προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της με αριθμό ... απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου για ποσό 312.000 ευρώ. Με την ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση και την με αριθμό 1945/2008 περίληψη αυτής ορίστηκε ημέρα πλειστηριασμού η 26η-3-2008 και τιμή πρώτης

προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 220.000 ευρώ, ήτοι τα 2/3 της εκτίμησης του δικαστικού επιμελητή που ανερχόταν σε 330.000 ευρώ. Όμως με την με αριθμό 2645/2008 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου διορθώθηκε τόσο η εκτίμηση όσο και η τιμή πρώτη προσφοράς σε 330.000 ευρώ και 240.000 ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να ορισθεί, μετά την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων, νέος πλειστηριασμός για τις 28-5-2008 και να κοινοποιηθεί στον ανακόπτοντα, η 1961/2008 Α' Επαναληπτική Περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης. Ακολούθως, εφόσον, όπως προέκυψε, υπήρχε πρόθεση από την πλευρά του ανακόπτοντος να εξοφλήσει την οφειλή του και να αποφύγει τον πλειστηριασμό, ήλθε σε προφορική συμφωνία με τον εντεταλμένο υπάλληλο στο Τμήμα Εμπλοκών της καθ' ής ... γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε ρητά από την καθ'ής και προέβη σε ορισμένες διαδοχικές σχεδόν καταβολές ειδικότερα 5000 ευρώ στις 4-3-2008, 2000 ευρώ στις 2-4-2008, 2000 ευρώ στις 6-5-2008 και το πρωί της ημέρας του πλειστηριασμού στις 28-1-2009 σε καταβολή ποσού 15.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν μία ημέρα μετά την ορισθείσα για την τέλεση του πλειστηριασμού (και δη στις 29-5-2008) να υπογραφεί ενώπιον της υπαλλήλου του πλειστηριασμού, η με αριθμό 44539/29-5-2008 συναινετική πράξη αναβολής αυτού η οποία περιελάμβανε τον όρο προκειμένου να μην εκπλειστηριασθεί το ακίνητο στο μέλλον να καταβάλλεται από τον ανακόπτοντα ποσό 2000 ευρώ κάθε μήνα. Στη συνέχεια στις 12-6-2008, η καθ' ής κοινοποίησε στον ανακόπτοντα την με αριθμό 1991/2008 Β' Επαναληπτική Περίληψη της κατασχετήριος έκθεσης και όριζε νέα ημέρα πλειστηριασμού την 24-9-2008 όμως υπήρξε νέα διαβεβαίωση του υπαλλήλου της καθ' ής, ότι ούτε αυτός ο πλειστηριασμός θα λάβει χώρα και έγιναν νέες καταβολές από την πλευρά του ανακόπτοντος ο οποίος κατέθεσε στον λογαριασμό της καθ' ης στις 5-7-2008 και 9-7-2008 από 1.000 ευρώ και στις 25-7-2008, 26-8-2008 και 25-9-2008 από 2000 ευρώ. Εκ νέου δε, ενώπιον της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου ... υπεγράφη η με αριθμό 46037/30-9-2008 συναινετική πράξη αναβολής του πλειστηριασμού που θα λάβαινε χώρα στις 24-9-2008. Στη συνέχεια η καθ' ής, στις 7-10-2008 κοινοποίησε στον ανακόπτοντα την με αριθμό 2026/2008 Γ' Επαναληπτική Περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης με την οποία ορίστηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η 26η-11-2008 και στον πλειστηριασμό αυτό έκανε αναγγελία η καθ' ης με την από 12-11-2008 δήλωσή της. Σε νέα προφορική επικοινωνία που είχε ο ανακόπτων με τον υπάλληλο της καθ' ής, έλαβε νέα διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει ο πλειστηριασμός, όπως και πράγματι αυτό έγινε, χωρίς όμως αυτή τη φορά να συνταχθεί συναινετική πράξη αναβολής. Ομως στις 16-12-2008, η καθ' ής κοινοποιεί στον ανακόπτοντα την με αριθμό 2044/2008 Δ' Επαναληπτική Περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή, με την οποία ορίσθηκε ημέρα πλειστηριασμού η 28η-1-2009. Ο ανακόπτων εκ νέου επικοινώνησε με τον υπάλληλο της καθ' ής ο οποίος για μια ακόμη φορά τον διαβεβαίωσε on δεν θα γίνει ο πλειστηριασμός και η διαδικασία είναι τυπική, με αποτέλεσμα ο ανακόπτων να πειστεί και να μην ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στις 24-1-2009 σε επικοινωνία που είχε ο ανακόπτων με τον υπάλληλο της Τράπεζας του ζητήθηκε να καταβάλει στην καθ' ής 6.000 ευρώ νια να ανασταλεί ο πλειστηριασμός και στις 26-1-2009 ο ανακόπτων εξοικονόμησε το ανωτέρω ποσό.

 

Όμως στις 27-1-2009 του ζητήθηκε εκ νέου να καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ, ποσό που ως τότε ουδέποτε είχε αξίωση η καθ' ής να καταβληθεί από τον ανακόπτοντα και το οποίο ο τελευταίος δεν ήταν σε θέση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να καταβάλλει και προέβη μόνο στην καταβολή των 6.000 ευρώ στην καθ' ης το πρωί της 28-1-20Ο9. Στις 29-1-2009 ενημερώθηκε ότι ο ττλειστηριαομός πραγματοποιήθηκε και συνάχθηκε από την υπάλληλο του πλειστηριασμού συμβολαιογράφο Αθηνών ... η με αριθμό ... έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και κατακύρωσης και η με αριθμό ... περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στις 18-2-2009. Με βάση τα ανωτέρω αποδείχθηκε ότι η καθ' ης ενήργησε καταχρηστικά και προέβη στη διενέργεια του πλειστηριασμού του ακινήτου του ανακόπτοντος, δεδομένου ότ είχε δημιουργήσει σε αυτόν ευλόγως την πεποίθηση ότι θα τηρηθεί η προφορική συμφωνία μεταξύ τους και ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός. Αποδείχθηκε και από τις προσκομιζόμενες συναινετικές πράξεις αναβολής του πλειστηριασμού ότι υπήρχε μια πρακτική συναίνεσης από την πλευρά της καθ΄ ής εφόσον και ο ανακόπτων τηρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας τους που περιελάμβανε και τμηματική εξόφληση της οφειλής σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αποδεικνύεται και από τα προσκομιζόμενα καταθετήρια του ανακόπτοντος σε λογαριασμό της καθ’ ής. Ο δε ισχυρισμός της καθ’ ής ότι δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία προφορική, αλλά μόνο έγγραφη συναίνεση όποτε είχε αποφασισθεί, όχι όμως και την τελευταία φορλ οπότε και έλαβε χώρα ο πλειστηριασμός δεν ευσταθεί, καθώς και μόνο το γεγονός ότι οι έγγραφες συναινετικές αναβολές ελάμβαναν χώρα μετά την εκάστοτε ορισθείσα ημερομηνία του πλειστηριασμού καταδεικνύει ότι υπήρχε προφορική συνεννόηση νια τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναβολής αυτής. Ως προς δε τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον ανακόπτοντα προς εξόφληση του ποσού τη οφειλής του προς την καθ’ ής, προκύπτουν μεν από τα προσκομιζόμενα από τον ανακόπτοντα καταθετήοια εν μέρει άλλα απαιτείται και η προσκόμιοη από την καθ’ ής της προσωπικής καρτέλας χρεοπιστώσεων του ανακόπτοντος με τις κίνησες και το υπόλοιπο του επιδίκου δανείου δυνάμει της με αριθμό ... συμβάσεως και από την οποία να προκύπτουν οι καταβολές του ανακόπτοντος από 1-2-2008 έως 28-1-2009.

 

Κατόπιν όλων αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθεί ο από 28-1-2009 διενεργούμενος πλειστηριασμός που έλαβε χώρο δυνάμει της με αριθμό ... έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών … και της με αριθμό … περιλήψεως κατακυρωτικής έκθεσης που συντάχθηκε από την ίδια συμβολαιογράφο και μεταγράφηκε νόμιμα από την καθ ής σία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας στον τ.... και α.α ..., ενώ δεκτό πρέπει να γίνει και το αίτημα επίδειξης εγγράφων ως ουσιαστικά βάσιμο και να υποχρεωθεί η καθ’ ής να επιδείξει την προσωπική καρτέλα χρεοπιστώσεων του ανακόπτοντος όπως προαναφέρθηκε, Τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος θα πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της καθ’ ής η ανακοπή που ηττήθηκε (άρθρο 176, 190 § 3 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- ΔΙΚΑΖΕι αντιμωλία των διαδίκων.

 

- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

- ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

- ΑΚΥΡΩΝΕΙ τον εις βάρος του ανακόπτοντος πλειστηριασμό που διενεργήθηκε σης 28-1-2009 με την με αριθμό ... έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ... και την με αριθμό ... περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης που συντάχθηκε από την ίδια συμβολαιογράφο

και

- ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ’ ής να επιδείξει προσηκόντως στον ανακόπτοντα την προσωπική του καρτέλα χρεοπιστώσεων του με τις κινήσεις Ο υπόλοιπο του επιδίκου δάνειου δυνάμει της με αριθμό... συμβάσεως εντόκου (τοκοχρεολυτικού) δανείου από την οποία να προκύπτουν οι καταβολές του ανακόπτοντος από 1-2-2008 έως 28-1-2009 σχετικά με την ανωτέρω σύμβαση.

 

- ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ής η ανακοπή στη δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντος την οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου 2013 χωρίς την παρούσα των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ